Let`s roll the world!

UPOZORNENIE

Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú dôverné a sú určené výlučne adresátovi správy. Obsah správy a jej príloh môžu podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. V prípade, ak nie ste oprávneným adresátom tejto správy, nie ste oprávnený túto správu spracúvať, šíriť, zverejňovať, kopírovať a ani iným spôsobom sprístupňovať jej obsah tretím osobám. V prípade, že ste túto správu obdržali neoprávnene, prosím informujte obratom odosielateľa tejto správy a vymažte ju zo svojho počítača resp mailového servera.

V zmysle ustanovení európskeho nariadenia č. 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25.05.2018 si Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že naša spoločnosť ako prevádzkovateľ, resp. príjemca osobných údajov publikovala informáciu o spracovaní osobných údajov klientov na firemnej web stránke našej spoločnosti v sekcii Informácie o spracovaní osobných údajov pod nasledujúcim linkom: https://imet-ake.sk/gdpr-ochrana-osobnych-udajov/

Pre uplatnenie Vašich práv a vybavenie Vašich žiadostí alebo námietok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prosím kontaktujte našu zodpovednú osobu e-mailom na zodpovednaosoba@imet.sk